parallax background

Komplexná a efektívna likvidácia SVB
od profesionálov s praxou

O čom likvidácia SVB je


Na tejto stránke nájdete všetko čo potrebujete vedieť o likvidácii spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB).

Od možných dôvodov rozhodnutia o vstupe do likvidácie, cez správne hlasovanie vlastníkov o všetkých otázkach a prípravu dokumentov, až po ukončenie procesu likvidácie so všetkým čo k tomu patrí a zánik spoločenstva ako takého. Oproti likvidáciám obchodných spoločností je likvidácia SVB odlišná v tom, že nezaniká správa bytového domu v úplnom slova zmysle, ale dochádza len k zmene formy správy (z SVB na správcu na základe zmluvy o výkone správy).

Orgány SVB zanikajú a za SVB koná likvidátor za účelom likvidácie. Vlastníci sa tak nemusia obávať o stratu kontinuity a zabezpečené ostávajú všetky činnosti potrebné pre komfortné bývanie vlastníkov. Až 73% údajov v registri SVB je nesprávnych a starých a viac ako polovica SVB neplní účel správy domu a rieši len čiastočné otázky. Ak uvažujete o zmene formy správy, kontaktujte nás. Poradíme vám, či má zmena zmysel a ako vyriešiť otázky, kvôli ktorým ste našu stránku navštívili.

INFO O POČTOCH

 

Robíme to s rozumom


Oproti likvidáciám obchodných spoločností je likvidácia SVB odlišná v tom, že nezaniká správa bytového domu v úplnom slova zmysle, ale dochádza len k zmene formy správy (z SVB na správcu na základe zmluvy o výkone správy).

Orgány SVB zanikajú a za SVB koná likvidátor za účelom likvidácie. Vlastníci sa tak nemusia obávať o stratu kontinuity a zabezpečené ostávajú všetky činnosti potrebné pre komfortné bývanie vlastníkov. Až 73% údajov v registri SVB je nesprávnych a starých a viac ako polovica SVB neplní účel správy domu a rieši len čiastočné otázky. Ak uvažujete o zmene formy správy, kontaktujte nás. Poradíme vám, či má zmena zmysel a ako vyriešiť otázky, kvôli ktorým ste našu stránku navštívili.

Likvidáciu vykoná predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. Marek Perdík ako správca konkurznej podstaty.

Právnik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov, zakladateľ Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) a autor niekoľkých noviel bytového zákona. Venuje sa právnemu poradenstvu najmä pre správcov bytových domov a spoločenstvá, vymáhaniu nedoplatkov a výkonu dobrovoľných dražieb. Prienik praxe v oblasti správy a konkurzov zaručuje vysokú profesionalitu k riešeniam otázok likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, najmä z dôvodu, že túto činnosť nemôže vykonávať ktorákoľvek osoba. V roku 2006 ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a v roku 2018 ukončil štúdium filozofie a aplikovanej filozofie na UCM v Trnave. Pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty so sídlom v Banskobystrickom kraji a ako likvidátor pôsobí po celom Slovensku. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Zlepšovák vydávaného ZLSBD. Marek Perdík sa venuje publikačnej činnosti v oblasti správy bytových domov a prednášateľskej činnosti aj na medzinárodných konferenciách.

Nové pravidlá likvidácie od 2021

Od 1. októbra 2020 platia nové všeobecné pravidlá likvidácie zavedené zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení Obchodný zákonník, a ktoré platia aj pre SVB.

Prepojenie na procesnú stránku likvidácie s uvedeným zákonom a zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a neb. priestorov je uvedená v § 7d ods. 6, v zmysle ktorého sa na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

Medzi zavedené novinky patrí najmä:

 • vstupom do likvidácie sa spoločenstvo zrušuje a bytový dom spravuje správca
 • likvidátorom môže byť len správca konkurznej podstaty
 • likvidátor zodpovedá za svoju činnosť celým svojím majetkom
 • likvidácia končí najskôr po uplynutí 6 mesiacov
 • transparentnosť procesu likvidácie je založená na princípe zverejňovania informácií prostredníctvom Obchodného vestníka
 • zakotvila sa možnosť rozhodnúť o zrušení SVB súdom

Profesionalita a skúsenosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD)

Náš tím je zároveň tímom odborníkov na výkon správy zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov, cieľom ktorého je po všetkých stránkach zjednodušiť výkon správy správcovským spoločnostiam, SVB a bytovým družstvám.

ZLSBD je najväčším združením svojho druhu pôsobiacom na Slovensku so zastrešením viac ako 740 členov, 250 000 bytov a viac ako 1 000 000 obyvateľov Slovenska. Je členom mnohých pracovných legislatívnych skupín a spolupracuje s orgánmi verejnej moci nielen pri tvorbe právnych predpisov, ale aj pri ich efektívnom aplikovaní do praxe. Práve z dôvodu špecializovaného postavenia SVB v oblasti správy bytových domov založilo združenie stránku www.svb.sk, na ktorej sa sústreďujú všetky podstatné otázky v kontexte s SVB. Združenie ročne organizuje desiatky odborných seminárov, workshopov a kongresov v rôznych mestách po celom Slovensku so zameraním na problematiku bytovej agendy.

Pri koncipovaní podujatí sa opiera o 6 základných pilierov ktorými sú ľudia, ekonomika, technika, právo, energetika a odpadové hospodárstvo. Spolupracuje s mnohými profesionálnymi partnermi z oblasti techniky, energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, medziľudskej komunikácie, odpadového hospodárstva a pod. Samozrejmosťou je publikovanie odborného časopisu Zlepšovák a odborne zameraných brožúr s tematickým zameraním. ZLSBD je združením 21. storočia, čo sa odzrkadľuje aj na ich aktivite v legislatívnej oblasti a rýchlo rastúcej členskej základni.

VIDEOPREDNÁŠKA O LIKVIDÁCII SVB

Pozrite si naše
zhrňujúce video


Referencie

 • Juliana Michaláčová
  Likvidácia spoločenstva prebehla hladko a bez zbytočných prieťahov. Chcem sa týmto poďakovať JUDr. Mgr. Marekovi Perdíkovi za spoluprácu pri všetkých potrebných úkonov smerujúcich k zrušeniu a likvidácii  spoločenstva. Oceňujem profesionálny prístup, promptné vybavenie, ústretovosť a v neposlednom rade výbornú komunikáciu. Spoluprácu určite odporúčam všetkým, ktorí hľadajú profesionálneho partnera, ktorý svojim kvalitným odborným a proaktívnym prístupom chráni záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
  Juliana Michaláčová
  konateľka HEURA services s. r. o.
 • Ing. Maroš Čulák
  Ďakujem veľmi pekne kolektívu Združenia pre lepšiu správu bytových domov v zastúpení p. Perdíkom za to, že sa ujali likvidácie nášho spoločenstva na východnom Slovensku. Nie len, že nám úspešne zlikvidovali naše spoločenstvo aj napriek nečakaným komplikáciám zo strany okresného úradu, ale boli nám nápomocní aj pri hlasovaní o vstupe spoločenstva do likvidácie. Ďakujem aj p. Rešetovi, ktorý nám pomohol v dennej komunikácií.
  Ing. Maroš Čulák
  riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice
 • SVB Prajdom Zvolenská
  Likvidácia nášho SVB vďaka tímu Združeniu pre lepšiu správu bytových domov prebehla bez akýchkoľvek problémov. Vynikajúco nám na  začiatku vysvetlili priebeh likvidácie, komunikácia bola bezproblémová, bolo nám zodpovedané na každú  otázku a počas celého procesu nás informovali o stave likvidácie. Je poznať, že sa vo svojej problematike naozaj vyznajú. Navyše nám ako spoločenstvu aktivovali a vyriešili všetky otázky Ďakujeme a odporúčame.
  SVB Prajdom Zvolenská
 • Kamila Kantnerová
  Vďaka pánovi Perdíkovi ako správcovi konkurznej podstaty sme vyriešili dlhodobé problémy v našom bytovom dome. Naše SVB existovalo takmer 18 rokov a za ten čas trpelo množstvom nedostatkov. JUDr. Mgr. Perdík bol po celý čas likvidácie ochotný poskytnúť cenné rady i upozornenia pred chybami. Previedol nás likvidáciou spoločenstva hladko a rýchlo. Výhodou sa ukázalo, že pán Perdík nie je len likvidátorom ale ako právnik sa problematike bytových domov naozaj rozumie a zaoberá sa ňou aj v občianskom združení, ktoré bytovým domom pomáha a ktorého je predsedom. Vedel nám navyše poskytnúť poradenstvo, ktoré sa netýkalo výhradne iba likvidácie spoločenstva, ale aj ďalších starostí s bytovým domom, najmä s jeho správou.
  Kamila Kantnerová
  bývalá predsedníčka zaniknutého Spoločenstva vlastníkov Fedinova 2/4 v Bratislave