Prednášame na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch organizovaných najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov.


5/6 XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2024 14. marca 2024 v BratislaveInteraktívne diskusie a praktické debaty na VIII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

LS-Kongres-2022-KV_1920x1080-1

VIII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2022
16. - 18. marca 2022


Na každom podujatí sa venujeme hlavne praktickým riešeniam. Pri likvdiácii spoločenstiev vlastníkov to plati dvojnásobne, nakoľko v tejto oblasti vznikajú oveľa komplikovanejšie problémy. Aj keď na tomto kongrese nebola samostatná sekcia venovaná likvidáciám, poskytli sme podstatné informácie správcom v pripade zmeny formy spravy.

JUDr. Mgr. Marek Perdík bol opäť odborným garantom programu.

Viac sa o otázkach správy dozviete na www.lepsiasprava.sk.
Bratislavské správcovské dni
10. - 11. novembra 2021


Prvé odborné podujatie svojho druhu zamerané na riešenie nielen lokálnych otázok. Na seminári sme mali niekoľko prednášok, napr. o prednosti zákonného záložného práva, výkonu dražieb, nariadenia predaja bytu, ale hlavne o atypickom postavení SVB pri výkone správy, likvidácie spoločenstiev, judikatúry súdov, bytovej politiky SR do 2030 a pod. Aktivita sedemdesiatich účastníkov bola príjemným prekvapením a oživením diskusie.

Sme radi, že sme neboli len odborným garantom programu, ale hlavne partnerom podujatia.

Viac sa o otázkach správy dozviete na www.lepsiasprava.sk
a www.svb.sk.


Prednáška o postavení spotrebiteľov

img_7352_optimized_optimized-scaled


Kongresy ZLSBD sú najväčšou udalosťou na Slovensku v oblasti správy domov

Prednášame na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch organizovaných najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov.

VII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2021
6. - 8. októbra 2021


Združeniu pre lepšiu správu bytových domov sa napriek nie priaznivej situácii podarilo uskutočniť VII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2021, opäť za osobnej prítomnosti účastníkov. Trojdňový kongres plný aktuálnych tém týkajúcich sa výkonu správy zaujal vyše 230 účastníkov, ktorí sa zúčastnili osobne a mnohí aj prostredníctvom online prenosu. Na kongrese sme jedno z diskusných fór venovali téme Zmeny formy správy a praktickým problémom a aplikačným anomáliám zmenám v likvidácii SVB od 1. októbra 2020. Počas diskusného fóra sme pozornosť venovali hlavne skúsenostiam a riešeniam rôznych problémov.

JUDr. Mgr. Marek Perdík bol odborným garantom programu.

Viac sa o otázkach správy dozviete na www.lepsiasprava.sk.
Odborný seminár o likvidáciách a výkone dražieb pre SVB a správcov
24. – 25. septembra 2021


Témy likvidácie SVBaNP a výkonu zákonného záložného práva patria do kategórie skôr menej rozoberaných a tak nás teší, že sa im venovala toľká pozornosť na tomto odbornom seminári. Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti v oblasti výkonu správy sme pravidelne pozývaní ako prednášajúci pre správcov konkurznej podstaty a dražobníkov. Téma prednášky bola „Správca ako ustanovený likvidátor spoločenstva vlastníkov bytov, podmienky vstupu do likvidácie, preddavok na likvidáciu, postup správcu pri likvidácií SVB, ukončenie likvidácie, prechodné ustanovenia týkajúce sa likvidácie SVB“.

Okrem uvedeného sme sa na seminári venovali aj téme prednosti zákonného záložného práva.


Odborné vzdelávanie pre správcov konkurznej podstaty

Snímka obrazovky 2021-12-13 o 23.23.16


VI. online kongres z kancelárie v Bratislave

Prednášame na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch organizovaných najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov.

VI. online kongres LEPŠIA SPRÁVA
17. – 19. marca 2021


Povinnosti a odmena likvidátora podľa nových pravidiel likvidácie SVB od 1. 10. 2020. Jedna z dvoch veľkých udalostí roka organizovaných ZLSBD musela prebehnúť online. VI. Kongres LEPŠIA SPRÁVA 2021 bol vysielaný naživo z kancelárie v Bratislave. Ani na tomto kongrese sme nevynechali dôležité témy týkajúce sa likvidácií SVB. Tentokrát sme účastníkov bližšie oboznámili s právami, povinnosťami a určením odmeny likvidátora podľa nových pravidiel likvidácie SVB platnej od 1. októbra 2020.

Prednášku viedol JUDr. Mgr. Marek Perdík ako správca konkurznej podstaty a likvidátor.
V. online kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020
7. - 9. otkóbra 2020


Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje kongresy LEPŠIA SPRÁVA dvakrát ročne. Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou nebolo možné kongres uskutočniť za prítomnosti divákov, preto sa ZLSBD rozhodlo zorganizovať kongres online formou. Trojdňový kongres bol venovaný mnohým aktuálnym témam z oblasti správy a formou diskusného fóra s viacerými odborníkmi bol program venovaný aj praktickým otázkam likvidácie SVBaNP. Kongresu sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov, ktorí sa aktívne zapájali do rôznych tém pokladaním otázok, na ktoré im následne odborníci poskytli relevantné odpovede.

Diskutovali:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD a likvidátor
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD


Online kongres z ateliéru Svetlík

Prednášame na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch organizovaných najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov.


Séria online seminárov

Prednášame na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch organizovaných najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov.

Online seminár o lepšej správe bytového domu
19.03.2020


Kvôli pandemickej situácii sme sa zúčastnili niekoľkých online odborných seminárov, na ktorých sme sa venovali problematike zrušenia a likvidácie SVBaNP. Zmena formy správy nie je pre okresné úrady tak jasnou záležitosťou a ako sa ukazuje, ani pre spravcov a samotné SVBaNP. Predmetom diskusie bola trestnoprávna zodpovednosť predsedov a členov rady pri výkone správy a v procese likvidácie.

Diskutovali:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD a likvidator
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR