Založenie SVB

Pomáhame spoločenstvám komplexne.
A preto ich aj zakladáme, nielen likvidujeme.


Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pozná dve rovnocenné formy správy bytových domov. Prvou je správa na základe zmluvy o výkone správy správcom bytových domov zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR na www.zoznamspravcov.sk. Druhou formou je tzv. „samospráva“ formou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „SVBaNP“). Rovnako sa aj táto forma správy zapisuje do osobitného registra, ktorý je ale vedený Ministerstvom vnútra SR, konkrétne na https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=svb. Obe formy správy majú svoje výhody aj nevýhody a je výslovne len na vlastníkoch konkrétneho bytového domu, ktorú formu si zvolia.

Úspešne sme založili už niekoľko spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v prípade záujmu o jeho založenie nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0918 628 240 alebo na adrese info@likvidaciasvb.sk.

Čo ponúkajú možnosti SVBaNP


Výkon správy formou SVBaNP je vykonávaná takpovediac „zvnútra“ samotnými vlastníkmi. „Hlavou“ spoločenstva vlastníkov je predseda zvolený na zhromaždení vlastníkov a podmienkou jeho funkcie je, že je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v danom bytovom dome. Volí sa na obdobie troch rokov a po uplynutí tejto doby musí byť opäť zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Rada spoločenstva vlastníkov musí byť povinne zriadená v bytových domoch, ktoré majú viac ako osem bytov alebo nebytových priestorov a jej úlohou je kontrolovať činnosť predsedu či zvolávať zhromaždenie vlastníkov, ktoré je najvyšším orgánom spoločenstva. Rada sa skladá minimálne z troch vlastníkov. SVBaNP môže byť tvorené aj viacerými bytovými domami, čo je v prípade určitého technického, energetického alebo iného prepojenia úplne v poriadku, avšak prax dokazuje, že uvedené spojenia prinášajú skôr či neskôr nevýhody než výhody.

Elementárne možnosti a výhody


- je právnickou osobou založenou podľa BytZ
- má svoje sídlo, názov a identifikačné číslo
- tvoria ho všetci vlastníci v dome
- zakladá sa zmluvou o spoločenstve
- vzniká zápisom do registra SVBaNP
- predsedom musí byť vlastník alebo spoluvlastník bytu alebo NP v dome
- kontrolná činnosť je vykonávaná radou
- môže byť tvorené aj viacerými domami
- nemôže podnikať a uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve
- internými stanovami si môžu upraviť vnútornú organizáciu spoločenstva
- je možné ho zlikvidovať a spravovať dom správcom domov