Náš tím

Miroslav Rešeta


odborník na likvidáciu SVB


správca bytových domov v organizácii Lepšia správa, n. o.


Pôvodom z Trnavy, kde nadobudol skúsenosti v oblasti správy bytových domov a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom sa tejto problematike venuje viac ako 6 rokov. Likvidáciám sa venuje niekoľko rokov po celom Slovensku a neexistuje otázka, s ktorou by sa v praxi pri tejto činnosti nestretol. Do správy bytových domov sa snaží vniesť transparentnosť a modernú komunikáciu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Svoje komunikačné schopnosti a zručnosti uplatňuje najmä na schôdzach vlastníkov bytov, pri riešení susedských konfliktov a sporov. Každému problému venuje patričnú pozornosť a jeho vyriešeniu predchádza jeho nemalé úsilie tak, aby bol spor vyriešený k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Mladý, no o to dynamickejší a flexibilnejší „praktický likvidátor“, ktorý pravidelne prispieva článkami do časopisu Zlepšovák.

JUDr. Lucia Malovcová


odborníčka na likvidáciu SVB


interná právnička v Združení pre lepšiu správu bytových domov, o. z.


Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2016 získala titul magister práv (Mgr.) a v roku 2021 titul doktor práv (JUDr.). Už od čias vysokoškolského štúdia pôsobila ako právna asistentka a po jeho ukončení ako advokátska koncipientka v renomovaných advokátskych kanceláriách, kde získala cenné skúsenosti predovšetkým z oblastí korporátneho a pracovného práva, nehnuteľností, ochrany osobných údajov, verejného obstarávania, duševného a trestného práva. Podieľala sa na viacerých významných projektoch a transakciách vrátane due diligence previerok, zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi na všetkých stupňoch či podpore rozhodcu v rozhodcovských konaniach vedených podľa slovenských i zahraničných rozhodcovských pravidiel. Ďalšie cenné skúsenosti z oblasti exekučného práva a v statusových veciach získala pôsobením na pozícii vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde v Bratislave. V procese likvidácii SVB vykonáva komplexnú agendu vo zverených pripadoch a s tým spojené úkony od vypracovania potrebnej dokumentácie cez komunikáciu s príslušnými úradmi až po zabezpečenie výmazu SVB z registra spoločenstiev.